هذيانهاي يك رواني

هيچ چيز تازگی ندارد

عاقبت پشت سنگي پنهان ميشوم

                                       سياه شده ازنام

                                                      نام خانوادگي

                                   ودو تاريخ مبهم كه پوزخند ميزنند

 

   + امیرمسعود سپهرنیا ; ٤:٠۸ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٤
    پيام هاي ديگران ()