هذيانهاي يك رواني

 

 گوشه كادر

           زني ايستاده است

           با دامني پر از سوسن و لاله

                                            خير

          با دستاني پرازچرا ،آيا،ترديد

       شكست را ناباورانه انكار ميكند

                                             تا مگر حسرتي را

                                                                    بغضي راكه سالي فرو خورده

                                                                              فرياد نكشد

 

 

 

آنسوي كادر

              مردي مبهم

                            تهي تر از هميشه

 با دستاني بسته

                  از مغز مچاله اش

                                      جوابي براي آنهمه چرا ، آيا و ترديد مي خواهد

                                                    تا مگر

                                                      حسرتي كه كادر را سياه مي كند  ديگر نباشد

                فيلم پيش از چاپ ميسوزد %

 

 

 

 

 

 

 

 

   + امیرمسعود سپهرنیا ; ۳:۳٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٤
    پيام هاي ديگران ()