هذيانهاي يك رواني

 

؛ به آفتاب که طلوع دوباره اش

به کوه که حضور یکپارچه اش

به دریا که گزران همیشه اش

                                          به آفتاب

                                                  به کوه 

                                                          به دریا

به خداوند که بود ونبودش آنقدرها عجیب نیست

             که کوه

                   که دریا

                        که آفتاب

به آفتاب که طلوع ش

به کوه  که حضورش 

به دریا که گزرانش

به خداوند  که بود ونبودش آنقدرها عجیب نیست

                                                           که کوه

                                                                  که دریا

                                                                          که آفتاب ٪

   + امیرمسعود سپهرنیا ; ٧:٥٧ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()