هذيانهاي يك رواني

 

به قصد کشتن من

دستی اگر حلقه ی گلویم شد

                                    چیز مهمی نیست

چراکه جهان

به کار خویش پایان نمی دهد

ویکایک اجزاء

                 درمسیر تجلی

از فرسودنشان

درکشاکش اضداد

          هراسان نمی شوند .

   + امیرمسعود سپهرنیا ; ٤:٢۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()