هذيانهاي يك رواني

 

درعمق نبودنت ـ شنیدن اینکه دوستم داری

شنیدن آسمان است ؛بی آنکه هرگز بتوانم به آن اوج بروم .

   + امیرمسعود سپهرنیا ; ۱:٥٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٥ بهمن ،۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()