هذيانهاي يك رواني

؟

به خواب هیچ ستاره ای سنگ نزده ام

وتوپ بچه های ساعت سه کوچه ی مان را هرگز پاره نکرده ام

منی که هر شب تمام فرشته های منحرف عالم در خوابم هفت سنگ بازی می کنند .

   + امیرمسعود سپهرنیا ; ۳:٢٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()