Broken Promises

بسیار ساده است

برگرد

تا دیگر روزهای بی تو

دستاویزی برای خورشید نباشد

                   که ریشخندم کند ،

تا دیگر آسمان به ماه سر داده برشانه اش

                              فخر فروشی نکند

چشمهای حسود بی شماری

از باهم بودنمان سوسو می کردند

هریک ستاره ای بی بدیل اند

اینک که دوریمان مایه ی دلگرمی شان است .

 

اینک که آفتاب روزهای بی تو

گوشه های در سایه فرو رفته ام را نیز روشن کرده است

هر روز اضافه در انتظار ِتونشستن بی انصافی ست

درحق من که خدا گونه پرستیدنت را زندگی کرده ام

درحق تو :

            دومین خدای ِ امپراطوری ِمن . % امیر مسعود سپهرنیا  16/2/86

/ 1 نظر / 14 بازدید
آتوسا

ريشخند خورشيد و فخر فروش ماه و .. هيچکدام دليل خوبی برای برگشتن کسی نيست. جدی جدی نيست.