Cold winter yellow spring

 

باید که خورشید زرد بتابد

                          و دریا آبی باشد

باید که شب بیاید

                   تا ماه .

باید سرو بیافتد

باید سرد باشد

                تا بخشکد

باید گریه کرد

              تا پاک شود این رنگ 

              این سیاه ِ خیره سر

 

باید که خورشید زرد

           دریا  آبی

باید روی ِ من سیاه 

باید که شب بیاید

                 تا ماه .

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید