Shadows of the big man

برباورهایت لعنت بفرست

این سیاه جامگان ِحرامزاده ،

آتشی بیافروز

                با پوستین پدرت

                قرآن مادرت

 وهرآنچه که به سایه ی مرد بزرگ وامی داردت که بیاندیشی

خوابهای مرجانی ات را اماله کن

وجهان ،

         زندگی را مزه مزه کن

... مزه است

این شیرین ِغیرِابدی،

شیرین عبادی مثله می شود

زیرِ این مردِبزرگ .

ریشهایت را بتراش

وشیاطین رهاشده را

                     توی شیشۀ مارگیری به همه نشان بده

وبعد لعنت بفرست

به خواهر و مادر مرد بزرگ .

فرشتگان را آرام

چون پکی که به سیگار می زنی

روغن جلا بزن

تا یادگاری از بهشت داشته باشی

خواهر و مادر باورهایت را

پوستین پدرت

قرآن مادرت

خوابهای ِمرجانی ات

مرجانهای ِ خواب آلودت

مزه ات

شیرین ات

شیاطین ات

فرشتگانت را هم روغن ِجلا بزن .%

امیر مسعود سپهرنیا 2/9/84

/ 0 نظر / 12 بازدید