این ..............اینو خیلی دوست دارم .:

 وخواب را می ربایی از من

تا دوباره آن را به بوی ِخود بیامیزی

و مرا از بلندترین شاخه ی لذت

در دل این شب سیاه می آویزی

تا من در آن اوج که تو ساخته ای

                            مهتاب را ببویم

و مجنون تر از همیشه در خواب راه روم،

 

تو

چه رویا گونه عشق را به من می آموزی .% ا.م.سپهرنیا

 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید