آفتاب ؛ مزرعه ی ذرت ؛ کريستين و من

 

درپایان چیزی باقی نخواهد ماند

 

درهای ِآسمان را بکوب

ودر میان نیزاری داغ دراز بکش

وبه ابرهایی که در گرمای تابستان محومی شوند خیره شو

کلاه حصیری را روی صورتت بگذار

تا آفتاب پوستت را نسوزاند ،

این کار فایده ی دیگری هم دارد

می توانی در تاریکی ِ زیر کلاه، چهره ی دلدارت را تصور کنی

مراقب آتش سیگارت باش

اگر آدم دقیق و متفکری هستی

چون نیزار سریع می سوزد

البته این کار فایده ای ندارد

چون در پایان چیزی باقی نخواهد ماند

پس راحت باش

حتی اگر نیزار آتش گرفت

وتو درمیان شعله ها با دلدارت مشغول عشق بازی بودی

                                            به کارت ادامه بده

اگر گرما اذیتت کرد

    درهای آسمان را بکوب

    و باران بخواه

ولی یادت باشد

                 که درپایان چیزی باقی نخواهد ماند .%  امیرمسعود سپهرنیا 

 

 

 

               

/ 1 نظر / 3 بازدید