هوم هوم !!!؟ هام هام

حذف شد با قسمتي از گذشته

/ 4 نظر / 13 بازدید
ترانه

کاش باهات تماس بگیره. و این فر صت رو داشته باشی که باهاش حرف بزنی.

آتوسا

اين معلقی شما کاش زودتر تموم بشه. يا بدونی که هست برای هميشه يا بدونی که رفته واسه هميشه. يا شايد دوست‌تر داری همينطوری معلق بمونی؟‌

آتوسا

پس تعليق تموم شد. گاهی خوبه. حالا بايد به زندگی يه جور ديگه نگاه کرد. اين هم فرآيندی از همون فرآيندهايی که: هر‌آنچه مرا نکشد قويترم خواهد ساخت. شايد در آينده کسی که واقعاً بايد باشه رو ببينی و اين تجربه‌های تلخ به دردت بخورن. دارم چرت ميگم نه؟‌ فکر ميکنم. زمان کم کم کمرنگترش ميکنه هر چند جای زخمش تا ابد ميمونه.

آتوسا

نه هنوز ايران نيومدم. يه ماه و نيم ديگه. ۱۵ دسامبر ميرسم ايران.