باز هم مقوله ی دوست داشتنی مرگ ،کششی مابين من واوست

فريادكه مي كشم <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                     دهانم مزه ي هيچ كلمه اي را نميدهد

                      هيچ گوشي آزرده نمي شود

                      تاديگركلمات مسخره ام نكنند

                                                                                 

 

                                                         خورشيدي كه به هرطريق مي تابد

                                                                                              زرد است

                                                          ومرگي كه قطعيت مي يابد

                                                                                                ؟

                                                          به دنبال سوالي پابه آب گذاشتم

                                                          ودرپي جوابي به خاكم سپردند .

 

 

قلبم زوزه مي كشد

وصداي ِزنجيرها

                     مرده ي كناري رابي خواب كرده است

ديگر فرياد هم نمي كشم 

آرام چونان مرده اي خوب

                                  چشم هايم رامي بندم

                                                        درانتظارِ شب

                                                                           تا بيايد و

                                                                                      ببينم

                                                                       آسمان ِ برزخ ماه دارد يا نه ٪

                                                                                            امير سپهر

 

 

عاشقانه ای ازيک رويابين هذيانی :

        

زماني كه آرام

           ازديوارِ خوابم بالامي آيي

                                      نفس هايم سكوت ميكنند

                                                              تا تو

                                                              به اين سو بيايي

وبااينكه دلم

 براي پاسبان ِهزارساله ي محله مي سوزد

اما نمي خواهم توراببيند

                             ومراكه به ديدن تودرخواب

                                                               قناعت كرده ام

                                                               بيدار كند

 

آرام  

آرامترازازخزيدن ِمه

ديوارِخوابم رابالامي آيي

                              وپاسبان ِ هزارساله ي محله

                                                         كه هفت قرن است

                                                                        سوت نزده

                                        خود

                                             دزدِ خوابهاي ِ زن ِهمسايه مي شود. % امير سپهر           

                                                                                                   

/ 0 نظر / 4 بازدید