آن خورشید و آن آسمان فریب بود وبس .صدمین باراست که خودم را گیرمیاندازم .یادبودهایم مانند سکه های کیسه ی پول شیطان است :بازش که میکنند ، چیزی جز برگهای خشک درآن نمی یابند .

هیچ وقت مثل امروزبه این شدت احساس نکرده ام که فاقد ابعاد مخفی ام ،محدود به تنم هستم ، ومحدود به افکار سبکی که چون حباب از آن بالا میروند.یادبودهایم رابا زمان حال بنا میکنم .

/ 0 نظر / 2 بازدید