هيچ چيز تازگی ندارد

عاقبت پشت سنگي پنهان ميشوم <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                       سياه شده ازنام

                                                      نام خانوادگي

                                   ودو تاريخ مبهم كه پوزخند ميزنند

 

/ 0 نظر / 3 بازدید