لطفاً اين داستان كوتاه را بسيارآرام بخوانيد .با مكثي كوتاه درقسمتهايي كه لازم است . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

روياي ِگس

 

بازهمان رديف ِسروها ،همان جوي كه انگارازدل ِكويرمي آمد .همان روياي ِهميشگي بود بااين تفاوت كه مه چون پرده اي ازابهام روي ِهمه چيزرا نپوشانده بود . باران هم مي باريد .

صدايش كه مي آمد، ولي انگارشديدتر، يا انگاركسي باشلنگ رويت آب بپاشد ، بشوردت .

 سردبود ولي نه مثل ِهميشه .

بازبه همان پيچ رسيدم ،كه جوي گم مي شد وديگرسروي نبود .آنجاكه هرباربيدار مي شوم ؛

كوچه اي با دونارون ِجوان،ازدوطرف شانه درشانه ي هم انداخته چون درگاهي يا دروازه اي.

 

ردشده بودم ،درفرصتِ يك پلك . عمري انتظارش راداشتم وحال ،همان رديفِ سروها بود و

همان جوي كه انگارازدلِ كوير مي آمد وخورشيدي پايين ِكوه كه گوياسالها منتظراست تا

غروب كند . نايِ باران نبود ونمش ، تنها صداي ِ چك چكِ آب بود بركاشي ِ سرد ، چون شيري

كه خوب بسته نشده باشد  و  بعد عطرِكافور ؛ بوي ِگس ِخاك . %

                                                                                    

                                                                                      امير سپهر    

 

من بارها وبارها زيررگبارِباران ِابرهاي خاكستري ايستاده ام ، قدم زده ام ، نشسته ام وهربار

اين حس را تا مغز استخوان دوباره تجربه كرده ام ، البته لازم به توضيح است كه چند ساعت

زير بارش ِشديد باران بودن به سرما خوردگي مي انجامد ، ولي ارزشش را دارد .

درضمن اين كار باعث مي شود كه مردمي كه همه درحال يك جورفراركردن ازباران هستند

(انگار چند صد قطره بارون آبشون ميكنه ) بيانديشند كه شما ديوانه ايد يا هرچيزديگري كه

اين به نظر من يك پيروزي ست چرا كه شما يك احساس ِديگرِ خودرا تجربه كرده ايد وآگاه

شده ايد كه  نگاه ، نحوه ي حرف زدن ، حتي ارايه ي كمك ووووو از جانب ِديگران نسبت به

شما اگر ديوانه شويد چگونه است واين دايره ي آگاهي شما را گسترش ميدهد .

من در زندگي ام در همه جا وهمه وقت سعي ميكنم  هم احساسهايم را بشناسم وهم

آستانه ،ظرفيت ونحوه ي برخورد اطرافيانم را محك بزنم .

 

 

 

چند شعرِ موقعيت :

 

 

% نه كلاغ ها مي خندند

    نه برف مي بارد 

    تا حرفي براي گفتن باشد

                                  پس فقط مي نويسم :

                                             آسماني خاكستري

                                             وخورشيدي تب كرده آنسوي ديوار

             ديگرنه روياهايم جان دارند

                  ونه كلاغ ها برف

             كاج ها ازتنهايي قارقارميكنند

              ومترسكِ يكنواختي زندگي را تارانده است .% اميرسپهر 

 

 

 

 

% آبي ِرنگ پريده با

                      چندكوپه دود

                       يك جفت مرغابي ِ مريض

                        ابري سرگردان 

                         وخورشيدي عاطل

                                                  يعني :آسمان  .%  اميرسپهر

 

 

 

 

 

        

   

 

/ 0 نظر / 2 بازدید