1و2و3و.....7و....13و14و15و....20و21و........30و.....

انگار باید سی سال میگذشت

که از کوهی مشرف به اقیانوس نیازهایم

پایین بپرم

و هیچ گاه نرسم به آبی آرامش

انگار باید سی سال دیگر معلق باشم

شاید تو نیز که سی ساله شدی

به اقیانوس من در آیی .

/ 6 نظر / 14 بازدید
رضا

عشق مانند هواست پس تو قدری نفسهایت را جانانه تر بکش[گل] موفق باشی

مهدی

حسرت نبرم به خواب آن مرداب کارام میان دشت شب خفته س دریایم و نیست باکم از توفان دریا همه عمر خوابش آشفته س.

ترانه

[لبخند] فکر کردم دیگه نمینویسی. مواظب باش با اون یکنفر دوتایی نرین ته آب. گاهی فقط میشه ایستاد و نگاه کرد.

م.الف

؟ با عشق یک کلام به روزم///