گروه خونیمون به هم نمی خورد

دو سیگار در ساحل خودکشی کردند

غریق نجات گروه خونی اش ab منفی بود

من o مثبت و  او o منفی

بی هیچ تلاشی نگاهمان کرد

تا غرق شدیم

ساحل نشینان سیگارهایشان را قورت دادند

همه جا روشن شد . 

/ 0 نظر / 17 بازدید