آرام <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

آرامترازخزيدن ِمه

           بالامي آيم

           كوهي راكه ازوجودت ساخته اي

به هرحال ، درخور ِتوخواهم شد

                            اين رابه ياد بسپار

                                      وباورداشته باش

                           به من

                           كه اين مرد نيز

                           كوهي ساخته است ازخويش

                                                            ازهوا

                                                                ازباد .

پس نرم نرمك  بالاخواهم آمد

                          وروزي خواهدرسيد ....

ولي توباورداشته باش

              كه خورشيدي طلوع خواهد كرد

                                              تامن درخورِ توباشم . %    امير سپهر 

 

 

 

 

 

براي غم هاي دزدُمونا برابانتينو:

 

اشك ها مي مانند

وچقدرزود گم ميشوند

              دستمال هاي كوچك ِيادگاري

                 دستمال هاي حاشيه دار. %        امير سپهر

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید